شبیه سازی مدل گالرکین در محیط فرومغناطیس در متلب

شبیه سازی مدل گالرکین در محیط فرومغناطیس در متلب در این پروژه دو نوع مجموعه نقطه مطرح است . نوع اول، نقاط quadrature که برای نمایش آن‌ها در برنامه از دستور syms که متغیرها را به شکل سمپل تعریف می‌نماید و نوع دوم ، نقاط messless می‌باشند و با توجه به یکنواخت بودن توزیع این نقاط و فاصله یکسان برای تمام نقاط meshles ، این نقاط را به فاصله 1 و با مرکز 10و20 قرار می‌دهیم.تعداد این نقاط 620 عدد بوده به طوری که تعداد این نقاط در راستای عرضی 20 و در راستای طولی 31 عدد است. ابتدا پارامترهای ثابت مسئله تعریف میشوند.این پارامتر ها شامل تعداد کلی نقاط n، تعداد نقاط در راستای عرضی y، و تعدادشان در راستای طولی x میباشد. ماکزیمم فاصله بین گره jام و گره های مجاور اش را با cqjنشان میدهیم که با توجه به یکنواخت بودن توزیع نقاط meshless این مقدار برابر1 میباشد. کد متلب به همراه مقاله بیس در هر قسمت در این بسته آموزشی موجود می باشد.