شبیه سازی فیبر جاذب توخالی با متلب

شبیه سازی فیبر جاذب توخالی با متلب در این بسته آموزشی مقاله ای معتبر با عنوان Modeling of rapid temperature swing adsorption using hollow fiber sorbents با متلب شبیه سازی سازی شده و نمودارهای جرم و انتقال حرارت در متلب رسم شده است.