شبیه سازی جریان توربولان داخل مبدل حرارتی فشرده با فلوئنت

شبیه سازی جریان توربولان داخل مبدل حرارتی فشرده با فلوئنت هدف از این پروژه آموزشی ارزیابی افت فشار و خواص انتقال حرارت برای آمونیاک مایع که با دبی جرمی معلوم از داخل مبدل حرارتی فین دار منقطع خاص عبور میکند است. شما می توانید در انتها مقادیر محاسبه شده را با داده های تجربی مقایسه کنید،فایل های فلوئنت به ضمیمه پیوست شده است.