شبیه سازی اکستروژن فلزات با آباکوس

شبیه سازی اکستروژن فلزات با آباکوس این بسته آموزشی حاوی فایل آباکوس شبیه سازی اکستروژه فلزات با آباکوس است.