شبکه سنسور(گیرنده) بی سیم مبتنی بر سیستم های نظارتی دقیق ساختاری برای هواپیما

شبکه سنسور(گیرنده) بی سیم مبتنی بر سیستم های نظارتی دقیق ساختاری برای هواپیما ساختار نظارتی و کنترلی(SHM)ساختاری است که برای تعیین میزان آسیبهای حقیقی در ساختار خاص و ویژه و سنجش سلامت و بازبینی دقت ساختارهای داخلی(درونی)در ساختمان بکار می رود. در سیستم های قدیمی SHMاین سنسورها معمولا در داخل ساختارها تعبیه می شدند و هرگونه اطلاعات دریافتی از نوسانات ساختاری بوسیله چرخ ها به منبع ذخیره مرکزی داده ها ،فرستاده می شد .این سیستم ها قادر هستند که اشکالات موجود در سیستم های گرانقیمت نصب شده را تحمل کرده و از این سیستمها محافظت و نگه داری کنند(مانند وجود ارتباطات کاذب در چرخ ها و .... ).چرخ ها در سیستمهای جدید SHM بوسیله سیستم های شبکه ایی گیرنده های بی سیم ، جایگزین شده اند(WSN) که این سیستم جدید می تواند بسیاری از معایب موجود در سیستم قدیمی(SHM) را برطرف کند.در این مقاله WSN بر پایه سیستم SHM ،برای هواپیما طراحی شده و این گیرنده های طوری نصب شده اند که بهترین بازده داخلی را به دنبال داشته باشند (با قرار گیری در مکانهای بهینه و مناسب داخلی ) .WSNکه برپایه مدل SHM برای هواپیما طراحی شده است ،در اجرای عملی OPENT نیز مورد استفاده قرار گرفت و نتایج حاصله بیانگر آن بود که این مدل پیشنهادی می تواند عملکرد موثری را در محیطهای شبیه سازی شده داشته باشد. تمام ساختارهای مستقلی که شرح داد ه می شود به دلایل طبیعی بسیار خاص و ناراحت کننده از هم گسسته و باز خواهند شد و یا دچار شکستگی می شوند.(1)ساختار نظارتی کامل (SHM) تکنیکی است که برای آنالیز و سنجش ثبات و صحت ساختارها مورد استفاده قرار می گیرد.عملکرد عمر این دستگاه ها می تواند بوسیله وضعیت کنونی آنها محاسبه و تعیین شود.(2) از این روش می توان در ساخت پلها ، هواپیماها ،قطار ها و بناهای تاریخی و غیره استفاده کرد،گیرنده ها و سنسور ها به عنوان قطعات اصلی و تکمیلی سیستم SHM به شمار می روند. مطابق با یافته های(6)، تکنیک قدیمی سیستم هایSHM در مقایسه با واحد های بدست آمده داده های آزمایشگاهی ، قدرت تحمل بیشتری دارد ،در صورتی که هر گیرنده یا سنسور به واحد مرکزی کابل محوری متصل می شود و با آن ارتباط دارد.داده های بدست آمده قبل از فرستاده شدن به واحد مرکزی برای آنالیز به روش نظارتی الگوریتم ها، به شکل داده های دیجیتال و عددی درمی آیند. این سیستم SHMمی تواند همزمان تعداد زیادی از اشکالات مهم بوجود آمده را تحمل کند زیرا،هر کدام از این سیم های بلند، باید به یک گیرنده بخش(واحد) مرکزی متصل شوند و برای ارتباط بهتر به این اتصال نیاز دارند.ساختار هایی با اندازه های بزرگ مستلزم نصب سیم های بلندی هستند که بتوانند در یک زمان و به یک میزان در کارهای فشرده و متراکم(تراکم کاری)، مورد استفاده قرار بگیرند. این پژوهش در 17 صفحه انجام شده است.