سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر بیزی

سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر بیزی در این پژوهش یک سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از احتمال بیزی توسعه یافته است. سیستم توسعه یافته یک دسته بندی کننده ساده بیزی است که برای شناسایی نفوذ امکان پذیر است. این سیستم با استفاده از زیرمجموعه ای از مجموعه داده های KDD از راه قیاسی آموزش داده می شود. سپس دسته بندی کننده آموزش دیده با استفاده از زیرمجموعه بزرگتری از مجموعه داده های KDD تست می شود. دسته بندی کننده بیزی قادر به تشخیص نفوذ با میزان تشخیص بالاتر است. این پژوهش در 15 صفحه با تیترهای زیر انجام شده است. چکیده مقدمه نظریه بیزی مجموعه داده KDD-99 فیلتر بیزی موتور آموزش ترتیبات آزمایشی استفاده از تمام رکوردهای حمله و رکوردهای نرمال با استفاده از رکوردهای DOS و رکوردهای نرمال با استفاده از رکوردهای Probing (کاوش) و رکوردهای نرمال استفاده از رکوردهای نرمال و رکوردهای U2R با استفاده از رکوردهای نرمال و رکوردهای L2R استنتاج