سيستم هاي انتقال انعطاف پذير جريان متناوب

سيستم هاي انتقال انعطاف پذير جريان متناوب در يك عبارت كلي مفهوم FACTS عبارت است از بكارگيري ادوات الكترونيك قدرت با استفاده از يكسري روشها در طرف فشارقوي شبكه كه از نظر الكتريكي قابل كنترل مي باشند. پايـه و اسـاس بسـياري از نظريـات داده شـده راجع به FACTS به چندين دهه قبل بر مي گردد. از طرفي FACTS يك مفهوم جديدي است كه نتايج مفيدي را در سال 1980 در موسسه تحقيقات الكترونيك قدرت EPRI داشت (آرم مورد استفاده در بهره بـرداري هـاي الكتريكي آمريكاي شمالي مي باشـد ) FACTS بم معنـي اسـتفاده از روشـهاي خاصـي بـراي توسـعه و اسـتفاده ازتجهيزات الكترونيك قدرت در راستاي افزايش كنترل پخش توان در سمت فشارقوي شبكه در هـردو حالـت كـاري ماندگار و گذراست... این تحقیق آموزشی در 7 صفحه تنظیم شده است.