سيستم تشخيص نفوذ با مدل مخفي ماركوف

سيستم تشخيص نفوذ با مدل مخفي ماركوف در دنیای امروز , کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری متصل به اینترنت نقش عمدهای در ارتباطات و انتقال اطلاعات ایفا می کنند .دراین بین افراد سود جو با دسترسی به اطلاعات مهم مراکز خاص یا اطلاعات افراد دیگر و با قصد اعمال نفوذ یا اعمال فشار و یا حتیبه هم ریختن نظم سیستم ها، عمل تجاوز به سیستم های کامپیوتری را در پیش گرفته اند. از آنجا که از نظر تکنیکی ایجاد سیستم های کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار) بدون نقاط ضعف و شکست امنیتی عملاً غیر ممکن است , تشخیص نفوذ درتحقیقات سیستم های کامپیوتری با اهمیت خاصی دنبال می شود. سیستم های تشخیص نفوذ برای کمک به مدیران امنیتی سیستم درجهت کشف نفوذ و حمله افراد سودجو به کار گرفته شده اند .هدف این سیستم تشخیص نفوذ جلوگیری از حمله نیست و تنها کشف و احتمال شناسایی حملات و تشخیص اشکالات امنیتی در سیستم یا شبکهی کامپیوتری و اعلام آن به مدیر سیستم است.عموماً سیستم های تشخیص نفوذ در کنار دیواره های آتش و به صورت مکمل امنیتی برای آن ها مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله به بررسی این سیستم با استفاده از مدل مخفی مارکوف پرداخته میشود. این پژوهش در 18 صفحه با تیترهای زیر انجام شده است. چکیده مقدمه سیستم های تشخیص نفوذ سیستم های مبتنی بر روش تشخیص ناهنجاری سیستم های مبتنی بر روش تشخیص بدرفتاری مدل مخفی مارکوف معماری مدل مخفی مارکوف سه مسئله مدل مخفی مارکوف نتیجه گیری