سد خوني مغزي و جريان مغزي خون از ابتدا تا بالين

سد خوني مغزي و جريان مغزي خون از ابتدا تا بالين مغز انسان از لحاظ گردش جريان خون و تنظيمات و قواعد مرتبط با گردش خون داراي برخي خواص و ويژگي¬هاي منحصر به فرد خود مي¬باشد. سدخوني مغزي طي سالهاي گذشته مورد بررسي قرار گرفته و شناسايي شده است ولي با اين حال اطلاعات در مورد ساختار و عملكرد آن اخيرا به دست آمده و مورد مطالعه قرار گرفته شده است. ساختار آن از اشكال آناتوميك و فيزيولوژيك تشكيل گرديده و تركيبي از آستروسيت¬ها، مويرگ¬هاي خوني و پيرسيت¬ها مي¬باشد. نقش و عملكرد آن كنترل جريان مغزي خون بسيار پيچيده و جالب مي¬باشد. همچنين اجزاي سدخوني در سايرفعاليت هاي غيرعروقي و خوني كه با عروق بدن در ارتباط نبوده نيز شركت نموده كه براي مثال مي¬توان به سيستم ايمني بدن، فعاليت هاي آنزيمي و ايجاد مايع ميان بافتي اشاره نمود. فعاليت و عملكرد تركيبي متغيرهاي متعددي حاكي از آن بوده كه كنترل منظم و دقيق جريان خون در سيستم عصب مركزي صورت مي-گيرد. همچنين مشاهده شده كه جريان خوني مغز وابسته به فاكتورهاي شيميايي- فيزيكي- متابوليكي، سيناپسي و همچنين فاكتورهاي عصبي مي¬باشد. طي انجام اين تحقيقات سدخوني مغزي و جريان خون مغزي (اختلال در جريان خون مغزي مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه در ايجاد طيف گسترده اي از بيماري هايي نظير سكته هاي مغزي، عفونت ها، بيماري هاي خودايمني و ساير بيماري هاي مربوطه، نقش اساسي دارد. علاوه بر اين، نقش آنها در ايجاد اختلالات عصبي در حال بررسي بوده و در طول سالهاي اخير بيشتر روي آن متمركز گرديده و از اهميت خاصي برخوردار است. در اين تحقيق جوانب حياتي فيزيولوژيكي و آناتوميكي مورد بررسي قرار گرفته و همچنين اختلالات و بيماري هاي ناشي از آن نيز مورد مطالعه قرار گرفت. بحث و بررسي صورت گرفته در اين تحقيق شامل هزارات صفحه بوده و بسيار زياد بوده و مطالب زيادي در اين زمينه مي توان ارائه نمود و برخي از موارد نيز مورد انتظار بوده كه ارائه خواهند شد. آگاهي از فيزيولوژيكي بيماري، قدم اساسي و عمده بوده كه طي مطالعات آتي صورت خواهد گرفت. این پژوهش در 20 صفحه و با تیترهای زیر انجام شده است. چکیده مقدمه تشكيل سدخوني مغزي (BBB) سلول هاي اندوتليال غشاي اساسي مويرگي (غشاي مويرگي) آستروسيت ها پيرسيت ها فعاليت سدخوني مغزي (عملكرد) فيزيولوژي جريان گردش خون مغزي و فرايند خودتنظيمي كنترل جريان خون مغزي مويرگ هاي مغزي فاكتورهاي فيزيكي فاكتوهاي نوروژني (بافت عصبي) فاكتورهاي طبيعي (سيستميك) نقش آستروسيت ها (عملكرد) كنترل شيميايي در اندوتليوم فعاليت سيناپسي ارتباط عروقي نتايج باليني (موارد باليني) نتیجه گیری