ساخت هرم گوسی تصاویر با استفاده از متلب

ساخت هرم گوسی تصاویر با استفاده از متلب برای تشکیل هرم گوسی ابتدا تصویر را از فیلتر گووسی با سیکما بین یک و دو عبور می‌دهیم سپس هر بار سایز تصویر را نصف میکنیم و این پروسه تکرار می‌شود تا اینکه نهایتا به یک پیکسل میرسیم که نشان دهنده‌ی فرکانس صفر و مقدار DC تصویر است.در این پروژه هرم گووسی تصاویر با در نرم افزار متلب ترسیم میشود و پارامتر سیکما تغییر داده میشود در فیلتر گوسی. در هرم تصاویر از تصویر اورجینال تا مرتبه و سطح دلخواه زیر تصویر ساخته میشود کد متلب و توضیحات به بسته ضمیمه شده است.