ریشه یابی به روش روش تصنیف یا وتری با متلب

ریشه یابی به روش روش تصنیف یا وتری با متلب ریشه یابی و حل معادلات، یکی از مهم ترین انواع مسائل محاسبات عددی است که در حوزه های مختلفی از علوم پایه، علوم فنی-مهندسی و رشته های کاربردی مطرح می شود و حل مسائل مختلف در این حوزه ها، نهایتا به حل یک معادله ختم می شود. اما در حالت کلی، برای ریشه یابی و حل معادلات، رویکرد بسته ای وجود ندارد و غالبا ما مجبوریم از روش های محاسبات عددی برای حل معادلات به صورت عددی استفاده کنیم. در این بسته یکی از این روش ها را به نام روش تصنیف یا وتری را همراه با مثال توضیح داده ایم که کدهای متلب و ورد گزارش در این بسته قرار دارد.