روش دقیق و غیرمخرب شناسایی سازه های سفت و طویل براساس داده های معین

روش دقیق و غیرمخرب شناسایی سازه های سفت و طویل براساس داده های معین در این تحقیق، مطالعات تجربی و عددی براساس سیلندرها و استوانه های معین صورت گرفته که ساختار سیلندر به میزان کمی تحت شعاع پرتوها قرار گرفته و شامل برخی شکاف و درزهایی بوده که از لحاظ موقعیت و شکل هندسی متغیر می باشند. مطالعات عددی در روش خود از عناصر محدودی استفاده نموده (FEM) و روش ناپیوسته ای نیز طراحی گردیده که این امکان را به شکاف ها داده تا در 3 بعد مختلف نشان داده شود. روش آزمون باعث آزادسازی طیف وسیعی از پهنای باند گردیده و باعث تحریک باند خواهد گردید و به دنبال آن نمونه آزمونی قابل تغییر شکل خواهد گرفت. نمونه تحریک شده سفارشی و تهیه شده در رابطه با پیوستگی نوسان سنجی تصویربرداری لیزری (LDV) جهت آنالیز فرکانس در محدودۀ KH40 مورد استفاده قرار گرفت. 15 فرکانس اولیه باند شکل گرفته با فرکانس های مناسب مرتبط با خود جفت گردیده و بصورت تجربی و عددی شناساسی شدند. روش مورد استفاده شامل پارامترهای الاستیک بوده و شرایط کرانه ای (مرزی) جهت به حداقل رساندن انحراف معیار بین نتایج حاصله و به دست آمده از مطالعات تجربی و عددی مورد استفاده قرار می گیرد که در فرکانس های مناسب صورت می گیرد. اطلاعات به دست آمده در روش شناسایی آسیب های دو مرحله ای مورد استفاده قرار گرفته که طی آن عامل آغازگر و اولیه (شروع کننده) مناسب با ارزیابی و مطالعه نقشه تابع هدف مشاهده می گردد. به دنبال این امر، پارامترهای شکاف هندسی مورد شناسایی قرار می گیرد (نسبت میان تقاطع دو سطح مشخص می¬شود). انحراف معیار بین شکاف های اصلی و واقعی و شکاف های مشخص گردیده شده، در محدوده بین 28/0 و 05/0 درصد در عمق شکاف ها بوده که نسبت قطر شکاف ها کمتر از 7 درصد می باشد. این پژوهش در 24 صفحه و با تیترهای زیر انجام شده است. چکیده مقدمه موانع فیزیکی شناسایی آسیب ها مطالعات عددی تایید و تصدیق مدل نتایج شناسی آسیب نتیجه گیری کلی