رسم پرچم ایران با متلب

رسم پرچم ایران با متلب در این برنامه ابتدا ابعاد تصویر پرسیده می شود که عرض ان باید از 1 و ارتفاع ان از 3 بیشتر باشد در غیر این صورت برنامه دوباره ابعاد را می خواهد و برای اینکه تصویر بهتر دیده شود پیشنهاد می شود ابعاد وارده بزرگتر از 100 باشد.کد متلب این برنامه به ضمیمه اضافه شده است.