رسم نمودار فشار و سرعت بر حسب درجه در لوزی، چند ضلعی و بیضی با متلب

رسم نمودار فشار و سرعت بر حسب درجه در لوزی، چند ضلعی و بیضی با متلب شبیه سازی تمرین دینامیک سیال با عنوان ME 4943 Course Project - Part I با متلب با دستورات آورده شده در کد می توان یک لوزی دارای وتر بزرگ 1 متر، وتر کوچک نیم متر و مرکز صفر را رسم کرد که نمودار آن در ادامه آمده است. کد رسم لوزی در فایل a و تصویر آن در دو فرمت jpeg , fig ذخیره شده است.اکنون با داشتن معادله اضلاع لوزی، به نوشتن معادلات سرعت و فشار که به اسم parta ذخیره شده اند و در پیوست قرار دارند، می پردازیم و نمودار سرعت و فشار بر حسب درجه به اسم c در دو فرمت jpeg , fig ذخیره شده اند. محتویات بسته آموزش شامل موارد زیر است. اصل فایل PDF تمرین بهمراه گزارش کار فارسی انجام کار کد متلب برای همه حالات مورد نظر