رسم تابع سینک با متلب

رسم تابع سینک با متلب در ریاضیات، تابع سینک (که با (sinc(x و گاهی با (Sa(x نشان داده می‌شود) دو تعریف نسبتاً معادل همدیگر دارد. در پردازش سیگنال رقمی و نظریه اطلاعات تابع سینک نرمال شده معمولاً با رابطه زیر تعریف می‌شود: sinc(x)=sin(x)/x فایل متلب رسم تابع سینک در ضمیمه بسته ارائه شده است.