حل معادله موج یک بعدی توسط اختلاف محدود به روش CRANK-NICOLSON، LAX-WENDROFF، MAC CORMACK، UPWIND با فرترن

حل معادله موج یک بعدی توسط اختلاف محدود به روش CRANK-NICOLSON، LAX-WENDROFF، MAC CORMACK، UPWIND با فرترن در این پروژه معادله موج یک بعدی به روش اختلاف محدود حل می گردد. معادله یک بعدی موج معادله ای هایپربولیک است که با 4 روش مختلف در فرترن مدل شده است.کد فرترن به همراه توضیحات در بسته ضمیمه شده است.