حل معادله لاپلاس دوبعدی با شرط مرزی متغیر به روش گاوس سایدل، SOR، ژاکوبی با فرترن

حل معادله لاپلاس دوبعدی با شرط مرزی متغیر به روش گاوس سایدل، SOR، ژاکوبی با فرترن در این پروژه معادله لاپلاس دوبعدی با شرط مرزی دیریکله و سینوسی به روش گاوس سایدل، SOR وژاکوبی با کدنویسی در فرترن حل شده است.هدف از این پروژه حل معادله لاپلاس دوبعدی با شرایط مرزی داده شده می باشد.برای انجام این پروژه از نرم افزار کدنویسی فرترن استفاده شده است.کد فرترن بهمراه توضیحات کامل در بسته موجود است.