حل معادله برگر به فرم کانسرواتیو به روش لکس در فرترن

حل معادله برگر به فرم کانسرواتیو به روش لکس در فرترن در این پروژه قصد داریم معادله لاپلاس دو بعدی که یک معاده بیضوی است را به روش تفاضل محدود حل نملییم. معادله مریوطه بصورت زیر می باشد: (∂^2 u)/(∂x^2 )+(∂^2 u)/(∂y^2 )=0 که در ان u تابع جریان می باشد و در نهایت می خواهیم به تابع جریان را رسم نماییم. روش کار: برای حل از سه روش مختلف گوس سایدل نقطه به نقطه – گوس سایدل خط به خط و SOR نقطه به نقطه استفاده می کنیم. کد فرترن برای هر سه قسمت موجود است.