حل معادله انتقال حرارت یک بعدی ناپایا به روش های dufort-frankel, FTCS, Lassonen, Crnak0nocolson , Beta formulation با فرترن

حل معادله انتقال حرارت یک بعدی ناپایا به روش های dufort-frankel, FTCS, Lassonen, Crnak0nocolson , Beta formulation  با فرترن در این پروژه معادله انتقال حرارت یک بعدی ناپایا با شرایط مرزی که در ادامه اشاره می شود به صورت عددی در فرترن حل می گردد. که با استفاده از روش جداسازی متغیرها بدست امده است. برای حل عددی از روش های مختلفی استفاده می شود که در ادامه بیان می شود. -------------------------------------------------------------- FTCS این روش به صورت صریح معادلات را گسسته سازی می کند. BETA FORMULATION این روش به صورت ضمنی گسسته سازی می کند. Richardson این روش برای هیچ عددی پایدار نمی باشد DUFORT-FRANKEL این روش به صورت صریح معادلات را گسسته سازی می کند. LAASONEN این روش به صورت ضمنی نعادلات را گسسته سازی می کند.