حل معادلات گرما تک بعدی بدون در نظر گرفتن منبع حرارتی در دستگاه مختصات کارتزین با متلب

حل معادلات گرما تک بعدی بدون در نظر گرفتن منبع حرارتی در دستگاه مختصات کارتزین با متلب معادلات دیفرانسیل اغلب از مدل کردن پدیده های فیزیکی حاصل می شوند که در اکثر رشته ها از جمله مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، فیزیک و شیمی و ... کاربرد دارند. یک معادله دیفرانسیلی عبارت است از رابطه بین یک تابع مجهول، متغیرهای تابع مجهول و مشتق های تابع مجهول. اگر تابع مجهول دارای یک متغیر باشد، آن را معادله دیفرانسیل معمولی(ode) می نامند و اگر بیش از یک متغیر مجهول داشته باشد، آن را معادله دیفرانسیل جزیی(pde) می نامند. حل یک معادله دیفرانسیل عبارت است از یافتن جواب عمومی معادله که روش های مختلفی دارد. در این پروژه دو روش را مورد بحث قرار داده ایم. ابتدا روش تحلیلی با استفاده از جداسازی متغیرها و سپس روش نرم افزاری با استفاده از نرم افزار متلب کدنویسی شده است. در این پروژه، معادله نفوذ را با در نظر گرفتن مختصات دکارتی تک بعدی و بدون منبع مورد مطالعه قرار می دهیم . همچنین فایل ورد گزارش کامل به همراه ام فایل کدنویسی متلب و نمودارها در ضمیمه قرار دارد.