حل معادلات انتقال حرارت هدایتی پایدار یک بعدی با منبع حرارتی ثابت در دیواره به روش تفاضل محدود با متلب

حل معادلات انتقال حرارت هدایتی پایدار یک بعدی با منبع حرارتی ثابت در دیواره به روش تفاضل محدود با متلب یکی از مسائل مهم قابل بررسی در هدایت حرارتی این اسـت که سیسـتم خود تـولید کننده حرارت (چشمه حرارتی) باشد. همانگونه که می‌دانیم ، وجود شیب دما در اجسام ، باعث انتقال حرارت درون جسم می‌شود. چنانچه خود جسم به نحوی تولید کننده حرارت باشد، معادله بقای انرژی و در نتیجه معادله توزیع دما، نرخ انتقال حرارت در جسم و میزان انتقال حرارت در جسـم نیز متـفاوت خواهـد بود. نـمونه های چشمه حرارتی عبارتند از: جریان الکتریکی ، پرتوهای رادیواکتیو در فلزات تابشی ، واکنش‌های شیمیایی درون سیستم‌ها، لذا شـدت تـولید حـرارت q عـبارت اسـت از، مـقـدار حـرارت تـولید شــده در حـجـم جـسم و در زمان واحد.کدنویسی متلب برای حالت تفاضل محدود انجام شده و با حالت حل تحلیلی در گزارش کاری مقایسه شده است.