حل جریان سیال بین دو صفحه نامحدود موازی با فرترن

حل جریان سیال بین دو صفحه نامحدود موازی با فرترن جریانی را که با سطوح جامد کاملا محدود شده است جریان داخلی می گویند،مانند جریان در لوله ها، مجراها ، نازل ها، دیفیوزرها، انقباض ها وانبساط های ناگهانی، شیرها واتصالات. در سیستم های هیدرولیکی پر فشار (مانند ترمز یک اتومبیل) ، سیال معمولا از میان فضای حلقوی بین پیستون و سیلندر نشت میکند.برای لقی خیلی کوچک،این میدان جریان را میتوان به صورت جریان بین صفحات نامتناهی در نظر گرفت. جریان در یاتاقان بوشی(که در میل لنگ اتومبیل از آن استفاده می شود)،یکی از جریان های لایه ای است که در عمل حائز اهمیت است. در این یاتاقان ، یک بوش داخل عضو ساکنی میچرخد.در بارهای کم ،مراکز بوش و عضو ساکن بر هم منطبق اند و لقی کوچک بین آنها متقارن است. در نتیجه میدان جریان را مانند جریان بین دوصفحه مواز ی نامتناهی میتوان در نظر گرفت. در این بسته آموزشی کد فرترن به همراه فایل ورد گزارش کار ضمیمه شده است.