جایابی قطب حداقل درجه به روش مستقیم برای سیستم های پیوسته با متلب

جایابی قطب حداقل درجه به روش مستقیم برای سیستم های پیوسته با متلب در این پروژه جایابی قطب حداقل درجه را با استفاده از یک مثال پیوسته در زمان آموزش می دهیم. در این مثال فرض شده است که سیستم یک صفر بر روی دایره واحد دارد. بنابراین در دو حالت ابتدا با در نظر گرفتن حذف صفر فرایند و حالت دوم بدون حذف صفر فرایند، کنترل کننده STR را طراحی می کنیم و سیستم حلقه بسته آن را در متلب 2013 شبیه سازی می کنیم، و فایل های شبیه سازی و نمودارها به همراه گزارش پروژه در این بسته قرار دارد.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.