تعديل و كاهش ضخامت و چگالي رانش بين طبقه اي در چندين طبقه مهار شده توسط فريم هاي استيلي هم محور

تعديل و كاهش ضخامت و چگالي رانش بين طبقه اي در چندين طبقه مهار شده توسط فريم هاي استيلي هم محور طي تحقيق صورت گرفته در اين بخش، فن آوريهاي جديد و نوين جهت تقويت و بهينه سازي فريم هاي هم محور فولادي (CBFs) كه در ران بين طبقات حائز اهميت مي¬باد و تخريب و شكست نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است، بحث و برري صورت گرفته شده است. تكنولوژي مربوطه شامل نصب يك يا چند هسته جنباننده بوده (RCS) كه به فونداسيون (RCS) متصل گرديده و با چندين طبقه CBF ساختمان جهت انتشار نيروي وارده در راستاي ارتفاع نيز اتصال پيدا نموده و باعث ايجاد رانش يكنواخت بين طبقات گرديده و شكل يكنواخت ايجاد نموده است. همچنين از دو معيار (بنچ مارك) فولادي CBF ساختماني كه در طبقات سوم و ششم با استفاده از تكنولوژي RC تعبيه گرديده و تقويت شده است. از آناليز غيرخطي جهت بيان ميزان تاثير انتشار RC در كاهش تعديل يكنواخت بين طبقات در ساختمان معياري (ساختمان موردنظر) استفاده شده استو ميزان سختي RC متفاوت بوده و از روش شبيه سازي شده Monte-carlo جهت ايجاد نيروي منتشره بصورت تصادفي در آناليزهاي غيرخطي استفاده شده است. چنين مشاهده مي گرد كه RC در كاهش رانش بين طبقات در ساختمان موردنظر (هر دو ساختمان معيار) موثر بوده زماني كه با رانش بين طبقات مواجه گردد تخريب قابل پيشگيري بوده كه طي FEMA356 صورت مي گيرد. در اين تحقيق همچنين ميزان استحكام RC و لينك هاي اتصالي مربوط به آن (صفحات اتصالي) با استفاده از تجزيه و تحليل استاتيك غيرخطي مورد بحث قرار گرفته و اساساً به طور عمده اولين حالت واكنشي بوده كه در سيستم هاي تقويت شده مشاهده مي گردد. این پژوهش در 33 صفحه با تیترهای زیر انجام شده است. چکیده مقدمه توضيحات مربوط به هسته تابيده (RC) ساختمان هاي بنچ مارك (نشان دار Benchmark) تقويت و تأييد نمونه هاي عددي مدل سازي بست ها (Braces) صفحات خشتي (صفحات خشتكي) انتخاب عيوب هندسي اوليه تائيد مدل FE در LA3 و LA4 مدل سازي RC و اتصال صفحاتي در CA-3R و CA-6R آناليز غيرخطي استاتيك انتشار نيروي لرزه اي و رانش بين طبقه اي بررسي ميزان رانش بين طبقه اي بررسي موارد موردنياز صفحات و RC