ترانسفورماتور و انواع آن

ترانسفورماتور و انواع آن ترانسفورماتور وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را به وسیلۀ دو یا چند سیم‌پیچ و از طریق القای الکتریکی از یک مدار به مداری دیگر منتقل می‌کند. به این صورت که جریان جاری در مدار اول (اولیۀ ترانسفورماتور) موجب به وجود آمدن یک میدان مغناطیسی در اطراف سیم‌پیچ اول می‌شود، این میدان مغناطیسی به نوبۀ خود موجب به وجود آمدن یک اختلاف پتانسیل الکتریکی در مدار دوم می‌شود که با اضافه کردن یک بار به مدار دوم این اختلاف پتانسیل الکتریکی می‌تواند به ایجاد یک جریان ثانویه بینجامد. این تحقیق آموزشی در 3 مدل مختلف 20 صفحه ای گردآوری شده است.