تحلیل شبکه قدرت به روش نیوتن-رافسون در Matlab

تحلیل شبکه قدرت به روش نیوتن-رافسون در Matlab برنامه نوشته شده قادر به تحلیل هر شبکه n با سه به روش نیوتن-رافسون می باشد که در صورت وجود Microsoft Office Excel روی سیستم می توان اطلاعات شبکه را توسط فایل های “line.xls” و “bus.xls”وارد کرد همچنین برای سیستم های فاقد نرم افزار فوق هم امکان ورود اطلاعات از طریق فایل های txt و یا درون m فایل وجود دارد. SBase و VBase و ZBase و مقدار حداکثر خطای قابل قبول هم در فایل base.xls و یا همانند روش ذکر شده در فوق قابل تغییراند. برای مقادیر غیر پریونیت امپدانس خط باید Zbase = 0 وارد شود که در این صورت ZBase از روی مقادیر SBase و VBase محاسبه می شود اگر مقادیر موجود مقادیر پریونیت باشند Zbase = 1 باید وارد شود.