تاثیر شرایط جوی و آب و هوا در پیدایش معماری بومی مناطق سرد و خشک آذربایجان و ایران

تاثیر شرایط جوی و آب و هوا در پیدایش معماری بومی مناطق سرد و خشک آذربایجان و ایران با اطلاع از نحوه صرفه جویی در مصرف انرژی بصورت بومی و منطقه ای و همچنین ایجاد رفاه و امکانات حرارتی متناسب با هر منطقه می تواند راهکار خوبی جهت توسعه و تثبیت معماری آن منطقه محسوب گردیده و نوعی استراتژی سبز به حساب می آید که اثرات قابل توجهی را به دنبال دارد. تحقیقات اولیه و مقدماتی صورت گرفته چنین نشان می دهد که میان سبک های مناطق مختلف ایران شباهت های بسیاری وجود دارد. همچنین بررسی های صورت گرفته حاکی از این بوده که تحقیقات زیادی جهت شناسایی زوایای مختلف روش و سبک های پایدار و ثابت معماری در مناطق خشک مرکزی ایران صورت گرفته که اغلب به عنوان نمونه ای از معماری سنتی ایرانی محسوب گردیده و شناخته شده است. در این بخش حدود سه چهارم کل مساحت ایران را فرا می گیرد. به عبارت دیگر، با وجود تفاوت های مشخص، برخی از سبک های نوین معماری ثابت در سایر نقاط کشور نادیده گرفته شده است. طی تحقیق صورت گرفته در این بخش، روشهای نوین و سبک های جدید که از طریق معماری خلاقانه صورت گرفته و در برخی از مناطق آذربایجان اجرا گردیده و طی آن وفق به استفاده از انرژی بصورت بومی در بناها شده اند. مطالعه صورت گرفته با تحقیقات قبلی در یک راستا بوده و موارد قبلی را تجزیه و تحلیل نمود و به دنبال روش های کیفی حرکت می نماید. همچنین تحقیقات صورت گرفته شباهت و تفاوت بین روش های صرفه جویی بومی انرژی را در ایران و خصوصاً در مناطق مرکزی و خشک کشور، نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که با وجود شباهت های متعددی که بین دو سبک معماری مشاهده می گردد، معماران سنتی آذربایجان سبک های مختلف، نوین و خلاقانه و پایدار ثابتی را جهت ساخت بناها طراحی نموده که روشی منحصر به فرد محسوب می گردد و برای منطقه اختصاصی می باشد. همچنین طی این تحقیق روش و سبک های مطرح و عمده به صورت برجسته تر بیان گردیده و مشخص می شود که در آن معماری بومی آذربایجان نادیده گرفته شده که این سبک معماری می تواند به عنوان مرجعی جهت توسعه و تقویت هر چه بیشتر معماری و همچنین سازگاری بنا و ساختمان¬های جدید در این منطقه از جهان، تحمل نموده و موثر واقع گردد و در طراحی سازه ها کمک نماید. این پژوهش در 27 صفحه و با تیترهای زیر انجام شده است. چکیده مقدمه روش تحقیق بحث و نتیجه گیری جهت گیری بحث نوع ساختمان و ساخت و ساز بناها تراکم بافت شهری و روستایی استفاده از منابع آبی فضاهای باز و سبز و محوطه سازی ساده استفاده از منابع انرژی خورشیدی و سایه افکنی