بهینه سازی توابع چند متغیره با قیود خطی و غیرخطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در متلب

بهینه سازی توابع چند متغیره با قیود خطی و غیرخطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در متلب الگوریتم ژنتیک یک تکنیک برنامه‌نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می‌کند. مسئله‌ای که باید حل شود ورودی است و راه حلها طبق یک الگو کدگذاری می‌شوند و راه حل کاندید را ارزیابی می‌کند که اکثر آنها به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند. الگوریتم ژنتیک دارای کاربردهای بسیار زیادی می باشد که می توان به یکی از کاربردهای آن در زمینه بهینه سازی اشاره نمود در این بسته قصد داریم بهینه سازی توابع غیرخطی که دارای قیود خطی یا غیرخطی هستند، را با استفاده از ژنتیک در متلب انجام دهیم. همچنین با ارائه مثال سعی شده است که درک مطالب برای خواننده آسان تر شود. کدهای متلب مثال ها در mfile ذخیره شده و به همراه ورد گزارش در بسته قرار دارد.