بهینه سازی توابع دو متغیره مقید با متلب

بهینه سازی توابع دو متغیره مقید با متلب در این بسته، بهینه سازی توابع دو متغیره ای که دارای قید هستند، آموزش داده می شود. همچنین با ارائه مثال سعی شده است که درک مطالب برای خواننده آسان تر شود. کدهای متلب مثال ها در mfile ذخیره شده و به همراه ورد گزارش در بسته قرار دارد.