بهینه سازی توابع خطی یک متغیره بدون قید با متلب

بهینه سازی توابع خطی یک متغیره بدون قید با متلب اگر با مسائل مهندسی و علوم پایه سروکار داشته باشید احتمالا به مسائلی برخورد خواهید کرد که نیاز به بهینه سازی داشته باشند. به عبارتی بخواهید تعیین کنید به ازای چه مقادیر ورودی، خروجی بیشینه و کمینه می‌شود و مقدار آن را به دست آورید. در این بسته با استفاده از یک مثال، چگونگی حل یک مسئله بهینه‌سازی با استفاده از دستورات متلب را آموزش میدهیم. کدهای متلب در mfile ذخیره شده و به همراه ورد گزارش در بسته قرار دارد.