بررسی کلی سیر تحولی فنی و تاریخی معماری جمهوری آذربایجان

بررسی کلی سیر تحولی فنی و تاریخی معماری جمهوری آذربایجان طی این مقاله، بررسی سیستم های ساخت بناهای تاریخی در جمهوری آذربایجان و کشور عزیزمان ایران مورد بررسی قرار گرفته و از لحاظ اشکال معماری طبقه بندی گردیده و مورد مقایسه واقع شده است. مسجد Mithrava در شهرستان بناب و همچنین کاخ چهل ستون در قزوین به عنوان موارد مورد مطالعاتی در نظر گرفته شده که طی آنها سبک معماری جمهوری آذربایجان نیز ارائه شده است. با استفاده از برخی بخش ها، برنامه ها و سایر اطلاعات فنی دیگر می توان ارزیابی سازه های چوبی مربوط به جمهوری آذربایجان را که به عنوان سبک معماری معرفی شده است، مورد ارزیابی قرار داد. همچنین تمامی جزئیات و برنامه های مربوط به موارد و زمینه های ارائه شده، پس از بررسی های صورت گرفته و کنترل های انجام یافته در سازمان میراث فرهنگی و همچنین سازمان فرهنگی جمهوری آذربایجان و ایران R.IRAN ثبت شده است. طی مطالعات صورت گرفته چنین مشخص می گردد که معماری جمهوری آذربایجان به بیش از 3 هزار سال پیش مربوط بوده و زمان های اورارتو، مادای و همچنین سلسله صفوی را پوشش می دهد که این امر بیش از جزئیات فنی در بحث حائز اهمیت می باشد. بنابراین، عناصر عمده ساخت و ساز با استفاده از طرح ها و بخش های بررسی، مشخص گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این پژوهش در 23 صفحه با تیترهای زیر انجام شده است. چکیده مقدمه تاریخ و سنت معماری ایرانی تاریخچه معماری در جمهوری آذربایجان معماری اورارتو ساختار چوبی مادای ساختار (بناهای) چوبی صفویان عناصر سازه ای بناهای چوبی جمهوری آذربایجان فونداسیون معماری چوبی آذربایجان دیواره های سازه های چوبی معماری آذربایجان دیواره های داخلی سازه های چوبی معماری آذربایجان دیواه های خارجی در معماری چوبی آذربایجان ستون سازه های چوبی معماری آذربایجان ستون های سازه معماری چوبی آذربایجان پایه ستون ها در معماری چوبی آذربایجان سرستون های معماری چوبی در آذربایجان جزئیات مربوط به سقف معماری چوبی آذربایجان مسجد میتراوا واقع در شهرستان بناب چهل ستون میتراوا شاه عباس واقع در شهرستان قزوین مقایسه سازه های چوبی آذری نتیجه گیری