بررسی حق سکوت متهم در حقوق شهروندی ایران و فرانسه

بررسی حق سکوت متهم در حقوق شهروندی ایران و فرانسه همواره تحقق عدالت و جاری شدن عدل در جامعه، دغدغه ی انسان عدالت خواه و روحیه عدل طلب جامعه بوده و هست. بدیهی است که تحقق عدالت، وابسته به برقراری یک محاکمه منصفانه‌لی لست که در آن طرفین (اصحاب دعوی) از امتیازات و حقوق کاملا مساوی برخوردار باشند که در نتیجه اگر حقی از حقوق یکی از متهم نادیده گرفته شود، برقراری عدالت ممکن نخواهد بود. در امر قضاوت مبانی و شرایطی وجود دارد که برای انجام یک قضاوت درست باید لحاظ گردند. از جملة این مبانی می توان به اصول گوناگونی اشاره کرد که میراث مشترک علم حقوق برای همه ی جهان است . از جمله ی این اصول می توان به اصل برائت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ، اصل تساوی افراد در برابر قانون و ... اشاره کرد. این موارد که اکنون اساس حقوق هر کشوری محسوب می شوند، در گذشته وجود نداشتند و به تبع آن دقت و صراحت لازم برای عدالت صورت نمی گرفت و حق یا حق هایی از حقوق متهم ضایع می شد. حق سکوت متهم یکی از آن حقوقی است که در گذشته مورد توجه واقع نمی شد اما با گذشت زمان و پیشرفت جوامع، علم حقوق در جهت تلاش برای احقاق حقوق افراد در برابر قاضی به نتایج شایانی رسیده است که از ثمره های می توان به حق سکوت متهم اشاره کرد که امروزه به صورت یک اصل پذیرفته شده در آمده است و اعمال آن در هر مرجع قضایی امکان پذیر شده است. حق سكوت حقي تنها و مجزا از ساير حقها نيست، بلكه تركيبي از آنها ست. وقتي از حق سكوت سخن گفته مي شود، فرض بي گناهي، تكليف دادستان به اثبات رکن هاي تشكيل دهندة جرم و منع شكنجة متهم براي گرفتن اقرار و اطلاعات به ذهن متبادر می شود. اين حقها را می توان تضمین كنندة حق سكوت متهم ناميد كه بر پاية اصل آزادي بيان و لزوم رعايت كرامت و شرافت متهم استوار است. که در این تحقیق قصد داریم تا بیشتر با حق سکوت متهم آشنا شویم و آن را از منظر علم حقوق بررسی کنیم. این پژوهش در 58 صفحه تنظیم شده است و به بررسی مباحثی مثل حق سکوت از منظر فقهی و حقوق بین المل و نیز تعاریف و اصطلاحات پایه پرداخته است.