بررسی حرکت سیال بین دو جداره با فرترن

بررسی حرکت سیال بین دو جداره با فرترن در این پروژه کد فرترن به بسته آموزشی ضمیمه شده است.