بررسی توربلانس و نیروهای داخلی سیال در حال حرکت در داخل یک لوله صلب با آباکوس

بررسی توربلانس و نیروهای داخلی سیال در حال حرکت در داخل یک لوله صلب با آباکوس محتویات بسته شبیه سازی یک مساله CFD در آباکوس محاسبه توربلانس محاسبه نیروهای داخلی سیال در حال حرکت در داخل لوله صلب