بدست آوردن فرکانس طبیعی مدار در اچ اسپایس

بدست آوردن فرکانس طبیعی مدار در اچ اسپایس این بسته آموزشی شامل حل تمرین و فایل های شبیه سازی برای بدست آوردن فرکانس طبیعی مدار توسط Hspice می باشد.