بازاریابی سبز و تاثیر آن بر مدیریت زنجیره تامین در بازارهای صنعتی

بازاریابی سبز و تاثیر آن بر مدیریت زنجیره تامین در بازارهای صنعتی بازاریابی سبز و زنجیره تامین سبز توجه دانشگاهیان و کارورزان را در دهه های اخیر بخود جلب کرده است. با این وجود، هیچ چارچوب جامعی در مورد نحوه ایجاد برند های صنعتی سبز و برندهای صنفی صنعتی توسعه داده نشده است. خواه زنجیره های تامین سبز/ غیرپایدار بتوانند با بازاریابی صنعتی سبز در ساخت سازمان های سبزتر ترکیب شوند یا خیر، برندهای صنعتی هنوز نامشخص هستند. علاوه براین، اندکی در مورد عوامل توسعه محصول صنعتی جدید سبز یا نحوه استفاده سازمان ها از محصولات صنعتی جدید سبز می دانیم. علاوه براین، کمتر در مورد اینکه چگونه زنجیره تامین سبز، توسعه محصولات صنعتی جدید سبز را قادر می سازد می دانیم. هدف این موضوع خاص انعکاس پیشرفت های اخیر در مورد زنجیره های تامین پایدار/ سبز بازاریابی صنعتی سبز و فعل و انفعال آنها در علامت تجاری صنعتی سبز و کشف جهت های تحقیقاتی آینده است. سردبیران امیدوارند که مقالات درخواستی بتوانند بینش هایی در مورد اثرات زنجیره های تامین سبز یا پایدار در تئوری بازاریابی در بازارهای صنعتی یا کسب و کار به کسب و کار ارائه دهند. این تحقیق پژوهشی در 18 صفحه با تیترهای زیر انجام شده است. مقدمه استراتژی بازاریابی سبز مدیریت زنجیره تامین سبز عملکرد صنفی توسعه محصول توزیع و لجستیک معکوس نقش فعال سازی فن آوری و نوآوری برای زنجیره تامین سبز مرور اجمالی مسائل