ایجاد نامعینی ساختار یافته و بدون ساختار در متلب

ایجاد نامعینی ساختار یافته و بدون ساختار در متلب در این پروژه مدل کردن انواع نامعینی ها بیان شده است. با استفاده از یک مثال ابتدا نامعینی پارامتری گفته شده و سپس به نامعینی های ساختار یافته(قطری) و بدون ساختار (مدل های جمعی و ضربی) پرداخته شده است. همچنین یکی از موارد مهم در طراحی کنترل کننده های مقاوم انتخاب ماتریس های وزنی است که در این بسته آموزش داده می شود چگونه ماتریس های وزنی به دست می آیند. نمودارها و کدهای متلب به همراه گزارش کامل پروژه در این بسته قرار دارد.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.