اصول کلی برای تمرین در تربیت بدنی

اصول کلی برای تمرین در تربیت بدنی برنامه تمرین ورزشی بیشتر از همه برای دستیابی به اهداف تندرستی و آمادگی جسمانی فردی طراحی می شود. اصول برنامه تمرین ارائه شده در این فصل برای کمک به متخصصان تمرین و تندرستی/ آمادگی جسمانی در برنامه تمرین انفرادی در نظر گرفته می شوند. این اصول بر پایه کاربرد شواهد علمی مربوط به مزایای فیزیولوژیکی، روانشناختی و تندرستی تمرین ورزشی استوار هستند. این اصول برنامه تمرین به عنوان رهنمودهایی برای فرد بزرگسال ظاهراً سالم به شمار می روند. موقعیت هایی وجود دارد که در آنها این اصول به علت ویژگی های فردی از قبیل وضعیت سلامتی، توانایی جسمانی و سن یا اهداف ورزشی یا عملکردی، صدق نمی کنند. در این موارد توصیه می شود که متخصص تمرین یا تندرستی/ آمادگی جسمانی مطابقت با برنامه تمرین را فراهم سازد. این تحقیق در 49 صفحه با تیترهای زیر گردآوری شده است. اصول کلی برنامه تمرین شیوه (نوع) تمرین مؤلفه های جلسه تمرین ورزشی فراوانی تمرین شدت تمرین روش ذخیره مقدار و مدت (زمان) تمرین فعالیت های جسمانی عمومی روش ضربن قلب ذخیره (HRR) روش ذخیره VO2 روش HRmax% (اندازه گیری شده یا برآورد شده) مثال آموزشی چارچوب FITT توصیه شده برای فراوانی، شدت وزمان تمرین ایروبیک برای بزرگسالان ظاهراً سالم آمادگی عضلانی فراوانی تمرین مقاومتی انواع تمرینات مقاومتی حجم تمرین مقاومتی (تکرارها و دورها) پیشرفت/ تداوم تمرین عصبی- عضلانی نظارت بر برنامه تمرین مقیاس ارزیابی خودانگیزی ارزیابی مراحل تغییر فعالیت جسمانی