استخراج معادلات استوانه ای برای فیبر جاذب تو خالی

استخراج معادلات استوانه ای برای فیبر جاذب تو خالی معادلات در مختصات استوانه ای است و با توجه به شکل مسئله و اینکه استوانه یک پیکربندی دولایه دارد که بین لایه ها از جاذب پر شده است بنابراین پدیده های انتقال طی سه مرحله بررسی میشوند: )1 انتقال گاز درون لایه مرزی تشکیل شده روی قسمت خارجی پیکره )2 انتقال درون جاذب )3 انتقال درون لایه داخلی پیکره که محل عبور آب است. شبیه سازی را با فرضیات مسئله شروع میکنیم فرضیات برای جریان گاز:  گاز را ایدهآل در نظر میگیریم با فشار ثابت  نفوذ جرمی و نفوذ حرارتی در جهت Z را برای بالک گاز نادیده میگیریم  دما و غلظت گاز در بالک گازی در جهت r یکسان در نظر گرفته معادلات انتقال حرارت و انتقال جرم استخراج شده است.