ارزیابی آزمایش PCR برای تشخیص شیر گاو در شیر بوفالوی آبی

ارزیابی آزمایش PCR برای تشخیص شیر گاو در شیر بوفالوی آبی این مطالعه به منظور ارزیابی روش مبتنی بر PCR برای تشخیص شیر گاو در شیر بوفالوی آبی انجام گرفت که از چاشنی هایی با مورد هدف قرار دادن ژن rRNA 12S میتوکندری استفاده کرد. محدوده ی تشخیص روش PCR ارزیابی شده برابر 0.5% بود و با استفاده از نمونه های مدل ساخته شده از شیر بوفالوی حاوی درصدهای مشخصی از شیر گاو تعیین شد. روش همچنین بخاطر کاربردش برای بررسی 21 نمونه شیر تجاری با برچسب شیر بوفالو مورد ارزیابی قرار گرفت. 10 مورد از 21 نمونه شیر آزمایش شده بعنوان شیر بوفالوی خالص ثابت شدند؛ سه نمونه، شیر گاو خالص بودند در حالیکه هشت نمونه ی دیگر، شیر ترکیبی گاو و بوفالو بودند. در نتیجه، آزمایش های PCR ارزیابی شده در این مطالعه می توانند برای بررسی شیر جهت تشخیص شیر گاو در شیر بوفالوی آبی با محدوده ی تشخیص 0.5% قابل استفاده باشند. همچنین، آنالیز نمونه های شیر تجاری نشان داد که تقلب شیر بوفالو با ترکیب با ترکیب با شیر گاو یا حتی جایگزینی با شیر گاو، اقدام رایجی در زمینه لبنیات است. این پژوهش در 12 صفحه با تیترهای زیر انجام شده است. چکیده مقدمه مواد و روش ها استخراج DNA از شیر تقویت های PCR الکتروفورز ژل آگاروز آنالیز شیر بررسی نتایج