اختلال اضطرابی

اختلال اضطرابی بررسی های کنونی برای تعریف و سنجش ترس از ناشناخته در ساختارهایی مانند عدم تحمل شک و تردید، مدلهای کنونی هیجانات، وابستگی و روان پریشی، به کار می رود. مدلهای کنونی، یک هسته ی مشترک در تاکیید اهمیت پاسخ به ناشناخته ها، به وجود می آورد. یک جریان اخیر در تحقیقی منتشر شده، اثر طول تشخیص ناشناخته ی اضطراب و شناسایی آسیب های مرتبط، را کشف کرده است. مثلا شواهد اساسی برای ترس از ناشناخته به عنوان یک ساختار هسته ایی مهم در تشخیص، وجود دارد. نتیجه این که یک ساختمان خوش بنیه برای اکتشافات نظری و تجربی در زمینه ی ترس از ناشناخته و عدم تحمل شک و تردید، وجود دارد. بررسی های جاری، یک بنیاد کنونی برای محققان و نظریه پردازان ارایه می دهد، کسانی که برای درک نقش های ناشناخته ها و تردیدها در اختلالات عاطفی، تلاش می کنند. مدلهایی نظری هستند که تردید را به عنوان بحران در نظر می گیرند اما این مدل ها روی شناسایی آسیب ها و اختلال های خاصی تمرکز کرده اند و تعداد کمی، تعریف هایی برای ترس از ناشناخته و ساختارهای مرتبط، تشخیص داده اند. بررسی های کنونی این گونه طرح ها را ارایه می دهد و مدل های نظری عاطفی، تعلق و روان پریشی را ادغام می کند که تاکید اهمیت ترس از ناشناخته را نه تنها برای علم آسیب شناسی روانی بلکه برای روان شناسی هم همگرا می سازد. این پژوهش در 24 صفحه تنظیم شده است.