اثرات ضدمیکروبی نانوذرات

اثرات ضدمیکروبی نانوذرات درباره ی اثر سمی نانوذرات بر سلامت انسان و محیط زیست تحقیقات کمی صورت گرفته و دانش ما در این زمینه محدود است. بررسی اثرات نانوذرات بر سلامت و محیط زیست باید به طور کامل قبل از تولید آن ها در مقیاس بزرگ و کاربرد آنها در زمینه های مختلف ارزیابی شود. تا به حال مطالعات انجام شده بر روی سمیت ناشی از نانوذرات نشان می دهد که نانوذرات مبتنی بر فلز می توانند رفتار بیولوژیکی در سطح اندام، بافت، سلولی، جایگاه درون سلولی و پروتئین را تحت تاثیر قرار دهند. همچنین یکسری از باکتری های دارای مکانیزم دفاعی در برابر نانوذرات هستند که از این باکتری ها می توان برای پاک سازی محیط زیست بهره برد. این تحقیق در 41 صفحه تنظیم شده است و در نگارش آن تماما از منابع انگلیسی استفاده شده است.