آزمایش های PCR ساده و دوتایی برای شناسایی ویژه گونه های شیر گاو بوفالو و پنیر

آزمایش های PCR ساده و دوتایی برای شناسایی ویژه گونه های شیر گاو بوفالو و پنیر واکنش زنجیره پلیمراز با تقویت بخشی از منطقه حلقه DNA D میتوکندری برای تشخیص ویژه ی گونه های شیر گاو و بوفالو توسعه یافته است. روش بطور همزمان برای تشخیص نمونه های شیر پاستوریزه ی HTST و پنیرهای گاو و بوفالو بسط یافت. چاشنی رایجی با دو گونه ی مختلف چاشنی های معکوس ویژه استفاده شد که منجر به تقویت محصولات 126 bp و 226 bp برای گاو و بوفالو در واکنش زنجیره پلیمراز ساده و همچنین مرکب شد. چاشنی ها با موفقیت DNA استخراج شده توسط روش قراردادی را از حداقل میزان شیر خام، شیر با گرما بعمل آمده و پنیر گاو یا بوفالو تقویت کردند. چاشنی ها، درجه بالایی از اختصاصی بودن نشان دادند. حساسیت آزمایش با سطح تشخیص 0.1 درصد تقلب شیر گاو و بوفالو یا پنیر، عالی بود (0.15 ng بوفالو و 0.04 ng DNA گاو). آزمایش، روش حساس و ساده ای برای شناسایی تقلب در شیر و پنیر ارائه می کند. این پژوهش در 9 صفحه انجام شده است.