انجام پروژه با نرم افزار Siesta

انجام پروژه با نرم افزار Siesta یک نرم افزار قدرتمند در شبیه سازی جامدات با تئوری تابع چگالی در سامانه تناوبی با تعداد اتم های زیاد می باشد . نرم افزار سیستا مخفف شروع طرح ابتکاری اسپانیایی برای شبیه سازی الکترونی با هزاران اتم می باشد. سیستا نرم افزاری بر اساس زبان برنامه نویسی فورترن 90 است که در راستای محاسبات ساختار الکترونیکی و شبیه سازی های دینامیک مولکولی مولکولها و جامدات مورد استفاده قرار می گیرد. این برنامه بر مبنای نظریه تابعیت چگالی خودسازگار با استفاده از شبه پتانسیل های استاندارد می باشد. ترکیب خطی اوربیتال های اتمی منجر به ایجاد مجموعه پایه ی عددی و ثابتی می گردد که در راستای بهبود نتایج، می توان شرط قطبیده بودن اوربیتال ها و چند زتا را نیز لحاظ کرد. تقریب مورد نیاز برای دستیابی به تابعیت تبادل – همبستگی در حل معادلات کوهن– شام، با استفاده از تقریب چگالی موضعی و یا تقریب گرادیان تعمیم یافته اعمال می شود. توابع پایه و چگالی الکترونی به درون شبکه ی فضا ثابت طرح ریزی شده که کمینه شدن آنها توابع حالت متعامد، انرژی و چگالی ای را نتیجه می دهد که مانند نتایج حاصل از در نظر گرفتن تابعیت انرژی کوهن-شام بدون نیاز صریح به برقراری شرط متعامد شدن، می باشد. علاوه بر آن استفاده از توابع موج الکترونی شبه وانیر موضعی اجازه می دهد که سامانه های بزرگ، با تعداد اتم های زیاد در مدت زمان کوتاهتر و بدون نیاز به حافظه ی زیاد محاسبه شوند. این برتری به موجب مقیاس بندی خطی حافظه و زمان اجرا با اندازهی سامانه در نتیجه ی استفاده از این توابع موج الکترونی است. برنامه ی نرم افزاری قدرتمند سیستا برای سامانه های موازی نیز قابل اجرا می باشد. از خروجی های نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد. انرژی های کلی و جزیی نیروهای اتمی آسایش هندسی بار مولیکن ممان دوقطبی الکتریکی چگالی الکترونی چگالی حالت اوربیتالی و موضعی دینامیک مولکولی با دمای ثابت ساختار پیوند برای انجام شبیه سازی در همه سطوح با نرم افزار Siesta به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.