انجام پروژه با نرم افزار Hydrognomon

انجام پروژه با نرم افزار Hydrognomon نرم افزار کاربردی رایگان برای تجزیه و تحلیل و پردازش داده های هیدرولوژیکی است و شامل زمان پردازش برنامه های کاربردی سری، مانند زمان مرحله تجمع و تنظیم، الحاق، تجزیه و تحلیل رگرسیون و ارزش از دست رفته، آزمایش قوام، فیلتر کردن داده ها، و تجسم گرافیکی و جدولی از سری زمانی. این برنامه همچنین از برنامه های کاربردی خاص در زمینه هیدرولوژیکی، از جمله مدل سازی تبخیر و تعرق، مرحله تخلیه و تجزیه و تحلیل تخلیه ترشحات رسوب، آزمایش همگن، روش تعادل آب و هیدرومتری پشتیبانی می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام پروژه با نرم افزار Hydrognomon به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.