انجام پروژه با نرم افزار HEC-RAS

انجام پروژه با نرم افزار HEC-RAS نرم افزار HEC-RAS يكي از سري مدلهاي Hydrologic Engineering Center است كه جهت رونديابي جريان در رودخانه قابل استفاده مي باشد. اين مدل بسيار ساده و در عين حال كاربردي است. مدل فوق رونديابي در رودخانه را هم در حالت جريان ماندگار و هم غير ماندگار را انجام مي دهد. چند شاخه‌اي شدن آبراهه ها را نيز در اين مدل مي توان تعريف كرد. علاوه بر اين مي توان در اين مدل در صورت وجود هرگونه سازه هاي آبي شامل پل، بند، سد، آبگذر(كالورت) و .... را به مدل تعريف و اضافه نمود و تاثير آن را در رونديابي مشاهده نمود. در مقايسه با مدل MIKE11 كه يكي از قسمتهاي آن مدلسازي هيدروليكي است بسيار ساده و كاربردي تر است. هرچند كه مدل MIKE11 تا حدودي داراي دقت بيشتري نسبت به HEC-RAS است در عين حال مي توان به اين مدل اعتماد كرد. از خروجيهاي مدل فوق مي توان به تغييرات پروفيل سطح آب در دبي هاي با دوره بازگشتهاي مختلف در بازه هاي مورد نظر در رودخانه، مقادير سرعت جريان، عمق نرمال، عمق بحراني، و خصوصيات و پارامترهاي هيدروليكي در رودخانه اشاره كرد. وروديهاي مدل شامل مقاطع عرضي آبراهه، ضرايب زبري (در اين بخش مي توان ضرايب زبري مختلفي را در يك مقطع عرضي با توجه به تغييرات عمق و شكل مقطع تعريف كرد) و دبي هاي طرح در دوره بازگشتهاي مختلف و فاصله بين مقاطع است. برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام پروژه با نرم افزار HEC-RAS به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.