انجام پروژه با نرم افزار HEC-HMS

انجام پروژه با نرم افزار HEC-HMS نرم افزار HEC HMS نسخه توسعه یافته ی نرم افزار HEC-1 و برای شبیه سازی فرآیند بارندگی – روانآب حوزه آبریز طراحی شده است.این برنامه به گونه ای طراحی شده است که دامنه گسترده ای از نواحی جغرافیایی را پاسخگو باشد.به علاوه این برنامه قابلیت تحلیل رودخانه های حوزه آبخیز بزرگ ذخایر آبی و هیدرولوژی سیلاب و رواناب حوزه های آبریز طبیعی و شهری را دارا می باشد.هر ساله سطح وسیعی از کشور تحت تأثیر طغیان آب رودخانه ها و جاری شدن سیلاب قرار گرفته و در اثر آن تأسیسات عمرانی، امكانات ارتباطی، زمین های کشاورزی، شهرها و روستاها تخریب می گردد. استفاده بی رویه از منابع طبیعی وتخریب آن افزون بر اقلیم خشك و نیمه خشك حاکم بر کشور موجب گردیده تا سیلاب ها سال به سال چه از نظر تعداددفعات و چه از نظر شدت خسارات افزایش چشمگیری داشته باشد.این امر کشور ایران را در رتبه هفتم سیل خیزی دنیا قرار داده است دخالت انسا ن در چرخه طبیعی آب از طریق تخریب پوشش گیاهی در عرصه های آبخیز، کاربری غیر اصول ی اراضی ، توسعه سطوح غیر قابل نفوذ و امثال آن احتمال سیل خیزی درمناطق گوناگون افزایش یافته است .در تحقیقات و پژوهش های مرتبط با سیل خیزی و تعیین مناطق سیل خیز در نقاط مختلف دنیا رو ش واحدی بكار گرفته نشده است . روش هایی که برای تعیین مناطق سیل خیز استفاده شده بیشتر بر پایه فرمولهای تجربی ، تحلیل آماری داده های سیلاب ، استفاده از داده های سنجش از دور و GIS و مدلهای ریاضی رایانه ای بارش رواناب بوده و عمدتا از دیدگاه تولید سیل در سطح حوزه ها بصورت یكپارچه مطرح شده است. رواناب یكی از مهمترین متغیر های هیدرولوژیكی است که در مطالعات منابع آب مورد استفاده قرار می گیرد . پیش بینی رواناب در مناطق فاقد آمار بسیار مشكل و زمان بر است بدین منظور مدل های تعریف شده که همگی نیاز مند داده های هیدرولوژیكی و هواشناسی هستند. توسعه مناطق شهری نیز اثرات معنی داری بر رواناب سطحی آبخیزهای کوچك دارد. ارتباط بین رواناب سطحی، بارندگی و مساحت مناطق غیر قابل نفوذ حوزه به چگونگی توزیع مكانی مناطق غیر قابل نفوذ در سطح حوزه آبخیز، بستگی دارد که دراین میان وجود اراضی شهری در اطراف رودخانه اصلی دارای تأثیرات ویژه ای بر افزایش سیل خیزی می باشد. بطورکلی افزایش مناطق شهری باعث افزایش حجم رواناب، دبی اوج سیل و کاهش زمان تأخیر حوزه می گردد. تحلیل رودخانه های حوضه آبریز بزرگ ، ذخایر آبی، هید رولوژی سیلاب، توزیع بارش و تلفات آن و رواناب حوضه های آبریز طبیعی و شهری تجزیه و تحلیل روند یابی سیلاب در رودخانه ها و سدها طراحی سریز مخازن تحلیل هیدرو گراف سیلابهای ناشی از شكست سد تاثیر روند شهر سازی در هیدرولوژی حوضه ها کاهش خسارات سیلاب انجام محاسبات بارش و رواناب آنالیز ذوب برف آنالیز عوارض هیدرولیكی مانند سد صحت سنجی و واسنجی مدل برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام پژوهش وآنالیز با نرم افزار HEC-HMS به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.