طراحی ابزار پرس با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 688459
 • قیمت: 35000 تومان

در این پروژه فایل کتیای اسمبلی ابزار پرس به همراه تمامی جزییات آن ضمیمه شده است.

طراحی اواپراتور با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 800436
 • قیمت: 25000 تومان

در این پروژه فایل کتیای اواپراتور به همراه تمامی جزییات آن ضمیمه شده است.

طراحی دستگاه آبمیوه گیری با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 878512
 • قیمت: 45000 تومان

در این پروژه فایل کتیای اسمبلی دستگاه آبمیوه گیری به همراه تمامی جزییات آن ضمیمه شده است.

طراحی Flexible با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 962413
 • قیمت: 45000 تومان

در این پروژه فایل کتیای اسمبلی Flexible به همراه تمامی جزییات آن ضمیمه شده است.

طراحی دریل پیشرفته با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 866364
 • قیمت: 45000 تومان

در این پروژه فایل کتیای اسمبلی دریل به همراه تمامی جزییات آن ضمیمه شده است.

طراحی Vice Assembly با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 490481
 • قیمت: 35000 تومان

در این پروژه فایل اسمبلی Vice Assembly با کتیا ضمیمه شده است.

طراحی Connector با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 850182
 • قیمت: 30000 تومان

در این پروژه فایل اسمبلی Connector با کتیا ضمیمه شده است.

طراحی Motor Blower با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 514955
 • قیمت: 50000 30000 تومان

در این پروژه فایل اسمبلی Motor Blower assembly با کتیا ضمیمه شده است.

طراحی Shaping Machine با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 491002
 • قیمت: 60000 تومان

در این پروژه فایل اسمبلی Shaping Machine با کتیا ضمیمه شده است.

طراحی Double Bearing با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 131583
 • قیمت: 30000 تومان

در این پروژه فایل اسمبلی Double Bearing با کتیا ضمیمه شده است.

طراحی Wheel Support با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 410435
 • قیمت: 50000 تومان

در این پروژه فایل اسمبلی Wheel Support با کتیا ضمیمه شده است.

طراحی Bench vice با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 121204
 • قیمت: 30000 تومان

در این پروژه فایل اسمبلی Bench vice با کتیا ضمیمه شده است.