محاسبه ضرایب تبدیل DFT در متلب

 • متلب
 • کد محصول: 130086
 • قیمت: 35000 30000 تومان

مهم‌ترین کاربرد FFT، یا تبدیل سریع فوریه، در پردازش سیگنال است؛ که در آن، سیگنال به صورت تابعی از زمان به شدت سیگنال است. همان‌طور که می‌توا...

محاسبه ماتریس confusion در متلب

 • متلب
 • کد محصول: 681208
 • قیمت: 30000 25000 تومان

پارامترهای ارزیابی کلاسیفیکیشن در این ام فایل محاسبه میشوند از جمله نرخ درستی ، نرخ یادآوری ، دقت و معیار F مثبت درست (True Positive -TP) ...

رسم تابع سینک با متلب

 • متلب
 • کد محصول: 894254
 • قیمت: 3500 تومان

در ریاضیات، تابع سینک (که با (sinc(x و گاهی با (Sa(x نشان داده می‌شود) دو تعریف نسبتاً معادل همدیگر دارد. در پردازش سیگنال رقمی و نظریه اطلا...

تجزیه و بازسازی سیگنال و نمونه برداری از سیگنال با استفاده از متلب

 • متلب
 • کد محصول: 676191
 • قیمت: 35000 30000 تومان

برنامه حاضر سعی در نمونه برداری از یک سیگنال حاصل شده از جمع دو سینوسی با فرکانس های 0.1 و 0.2 ، و سپس تولید سیگنال اولیه با استفاده از حاصل...

مطالعه روش کنترل توان ماکزیمم ژنراتور رلوکتانس متغیر برای توربین باد با متلب

 • متلب
 • کد محصول: 907101
 • قیمت: 85000 80000 تومان

این مقاله به ارائه روش کنترل توان و مدل سازی یک ژنراتور رلوکتانس متغیر که از سیستم تولیدی توان باد درایو شده است، می پردازد. برای اینکه مشخص...

شبیه سازی و محاسبه شرایط تعادلی هیدرات بر اساس انرژی آزاد هلموتز با متلب

 • متلب
 • کد محصول: 485027
 • قیمت: 150000 130000 تومان

معادله حالت Cubic Square-Well که به صورت مخفف با eCSW EoS نشان داده می شود برای محاسبه شرایط تعادلی هیدرات در سیستم های مختلف استفاده م...

شبیه سازی فیبر جاذب توخالی با متلب

 • متلب
 • کد محصول: 445141
 • قیمت: 90000 80000 تومان

در این بسته آموزشی مقاله ای معتبر با عنوان Modeling of rapid temperature swing adsorption using hollow fiber sorbents با متلب شبیه سازی سا...

شبیه سازی پدیده اثر کرونا در متلب

 • متلب
 • کد محصول: 846315
 • قیمت: 30000 25000 تومان

می خواهیم پدیده کرونا را در طول یک خط انتقال شبیه سازی کنیم ، برای این منظور خطوط انتقال را به صورت شکل زیر مدل می کنیم. که یک خط انتقال کام...

شبیه سازی مدل گالرکین در محیط فرومغناطیس در متلب

 • متلب
 • کد محصول: 426298
 • قیمت: 80000 70000 تومان

در این پروژه دو نوع مجموعه نقطه مطرح است . نوع اول، نقاط quadrature که برای نمایش آن‌ها در برنامه از دستور syms که متغیرها را به شکل سمپل ...

رسم اشکال هندسی در متلب

 • متلب
 • کد محصول: 441662
 • قیمت: 10000 تومان

در این پروژه رسم چند شکل هندسی از جمله دایره، مربع، لوزی، شش ضلعی در متلب کدنویسی شده است.

فیلتر جداسازی عیب با استفاده از نامساوی ماتریسی خطی با راه‌حل جداسازی بهینه با متلب

 • متلب
 • کد محصول: 565523
 • قیمت: 80000 70000 تومان

شبیه سازی و ترجمه مقاله با عنوان "Fault Isolation Filter with Linear Matrix Inequality Solution to Optimal Decoupling" ترجمه و در نرم‌افز...

جایابی قطب حداقل درجه به روش مستقیم برای سیستم های پیوسته با متلب

 • متلب
 • کد محصول: 887259
 • قیمت: 20000 تومان

در این پروژه جایابی قطب حداقل درجه را با استفاده از یک مثال پیوسته در زمان آموزش می دهیم. در این مثال فرض شده است که سیستم یک صفر بر روی دای...