استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی توابع ژئورفرنسینگ

 • بهینه سازی
 • کد محصول: 396394
 • قیمت: 100000 90000 تومان

نحوه کار الگوریتم ژنتیک به این صورت است که با ایجاد تعداد جواب تصادفی سعی دارد یک تابع هزینه را مینیمم نمایید. هریک از جواب های کاندید را یک...

بهینه سازی توابع چند متغیره با قیود خطی و غیرخطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در متلب

 • بهینه سازی
 • کد محصول: 733931
 • قیمت: 20000 17000 تومان

الگوریتم ژنتیک یک تکنیک برنامه‌نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می‌کند. مسئله‌ای که باید حل شود ورودی است و ر...

بهینه سازی توابع خطی یک متغیره بدون قید با متلب

 • بهینه سازی
 • کد محصول: 365835
 • قیمت: 10000 تومان

اگر با مسائل مهندسی و علوم پایه سروکار داشته باشید احتمالا به مسائلی برخورد خواهید کرد که نیاز به بهینه سازی داشته باشند. به عبارتی بخواهید ...

بهینه سازی توابع دو متغیره مقید با متلب

 • بهینه سازی
 • کد محصول: 338578
 • قیمت: 10000 تومان

در این بسته، بهینه سازی توابع دو متغیره ای که دارای قید هستند، آموزش داده می شود. همچنین با ارائه مثال سعی شده است که درک مطالب برای خواننده...